Καλεστε: +30.2105770555

Περιβαλλον

Περιβάλλον

Περιβάλλον

Αναγνωρίζοντας, τον πρωταρχικό ρόλο που έχουν οι επιχειρήσεις στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, πράττουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για ένα υγιές περιβάλλον.

Κύριο μέλημα μας αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος και η πιστή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας που διέπει την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην λειτουργία της ανακύκλωσης και την εφαρμόζουμε καθημερινά τόσο στα αποκόμματα των πρώτων υλών όσο και σε όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά.​